PaymentWarningText

Neither Telegram, nor {0} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {1}.

Payments will go directly to the developer of {0}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {0} or your bank.
336
Applied
Нито Телеграм, нито {0} ще имат достъп до информацията за Вашата кредитна карта. Детайлите на кредитната карта ще бъдат управлявани само от системата за плащане, {1}.

Плащанията ще отидат директно до разработчика на {0}. Телеграм не може да предостави никакви гаранции, затова продължете на свой собствен риск. В случай на проблеми, моля свържете се с разработчика на {0} или с Вашата банка.
392/336
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:53