Tip.AutoDelete.TimerSetForDay

Auto-delete timer set to 1 day.
31