Channel.AdminLog.RevokedInviteLink

%1$@ revoked invite link %2$@
29
Applied
%1$@ revoked invite link %2$@
29/29
Fair Dog, Feb 18, 2021 at 12:44