CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
304
Applied
Nogen med adgang til dit telefon nummer %@ har anmodet om at slette din Telegram konto og gendanne dit 2-step Verification kode.

Hvis det ikke var dig så skriv koden vi lige har set igennem SMS til dit nummer. Du kan også annuller dette ved at **skifte dit telefon nummer** til et nummer du kontroller.
303/304
JoJo, Oct 13 at 22:46