Passcode.TurnOnDescription

When you set up an additional passcode, you can use ⌘ + L for lock.

Note: if you forget the passcode, you'll need to delete and reinstall the app. All secret chats will be lost.
178
Applied
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೋಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲು ⌘ + L ಬಳಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಪಾಸ್‍ಕೋಡ್ ಮರೆತರೆ, ಆಪ್ ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು.
170/178
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 13, 2019 at 14:35
Applied
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೋಡ್ ಇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬೀಗದ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬೀಗ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯಲು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಪಾಸ್‍ಕೋಡ್ ಮರೆತರೆ, ಆಪ್ ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು.
223/178
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 4, 2018 at 08:29
Applied
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಬೀಗದ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬೀಗ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯಲು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು.

ಗಮನಿಸಿ: ಪಾಸ್‍ಕೋಡ್ ಮರೆತರೆ, ಆಪ್ ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು.
236/178
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 22, 2018 at 09:28
Applied
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೋಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಬೀಗದ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬೀಗ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯಲು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು.

ಗಮನಿಸಿ: ಪಾಸ್‍ಕೋಡ್ ಮರೆತರೆ, ಆಪ್ ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು.
240/178
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 13, 2019 at 14:33