TwoStepAuth.EmailSkipAlert

No, seriously.

If you forget your password, you will lose access to your Telegram account. There will be no way to restore it.
127
Applied
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ.

ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
164/127
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 6, 2019 at 15:48
Applied
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ.

ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ, ನಿಮ್ಮTelegram ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
162/127
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 4, 2019 at 11:21
Applied
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ.

ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ, ನಿಮ್ಮಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
163/127
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 6, 2019 at 15:48