Common.TakePhoto

Take Photo
In the attachment menu on iOS 6
10