CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Iemand met toegang tot jou foonnommer %@ het versoek om jou Telegram-rekening uit te vee en jou 2-stap-verifikasiewagwoord te herstel.

As dit nie jy was nie, voer asseblief die kode in wat ons sopas na jou foonnommer ge-SMS het. Jy kan dit ook kanselleer deur **jou foonnommer** te verander na 'n nommer wat jy beheer.
319/304
1
Ruaan, Dec 31, 2021 at 10:06