DialogList.EncryptedChatStartedOutgoing

%@ joined your secret chat.
27
Applied
%@ ನಿಮ್ಮ ಗುಟ್ಟು ಮಾತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
34/27
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 27, 2018 at 22:17
Applied
%@ ನಿಮ್ಮ ಗುಟ್ಟು ಹರಟೆಗೆ ಬಂದರು.
29/27
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Aug 29, 2018 at 20:25
Applied
%@ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯ ಸಂಭಾಶಣೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ
33/27
Vikram Shetty, Sep 4, 2018 at 01:13
Applied
%@ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದರು.
38/27
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 27, 2018 at 22:12