MuteFor.Hours

Mute for 1 hourMute for %@ hours
17
Applied
%@ ಗಂಟೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ%@ ಗಂಟೆಗಳು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ
22/17
ಗೌತಮ್ ಜಯಣ್ಣ (Gautham), Feb 9, 2019 at 19:43
Applied
೧ ಗಂಟೆ ಮೂಕವಾಗಿಸಿ%@ ಗಂಟೆಗಳು ಮೂಕವಾಗಿಸಿ
20/17
Babu Ajay, Jan 9, 2019 at 17:22
Applied
೧ ಗಂಟೆ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ%@ ಗಂಟೆಗಳು ಸದ್ದಡಗಿಸಿ
20/17
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 6, 2019 at 14:15
Applied
1 ಗಂಟೆ ಸದ್ದಡಗಿಸು%@ ಗಂಟೆಗಳು ಸದ್ದಡಗಿಸು
20/17
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Dec 3, 2018 at 09:42
Applied
1 ಗಂಟೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ%@ ಗಂಟೆಗಳು ಕಳುಹಿಸಬೇಡ
20/17
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 27, 2018 at 22:58
Applied
1 ಗಂಟೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ%@ ಗಂಟೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ
17/17
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 27, 2018 at 22:57
Applied
1 ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನಿರು%@ ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನಿರು
17/17
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Aug 23, 2018 at 14:31