lng_polls_create_limit

You can add {count} more option.You can add {count} more options.
33
Applied
ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದುಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು {count} ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು
42/33
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Dec 25, 2018 at 18:00