CreatePoll.AddMoreOptions

You can add 1 more option.You can add %@ more options.
28
Applied
ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದುಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು %@ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು
37/28
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Dec 25, 2018 at 18:00