Login.PadPhoneHelp


You can use your main mobile number to log in to Telegram on all devices.
Don't use your iPad's SIM number here — we'll need to send you an SMS.

Is this number correct?
{number}
178
Applied
Ti mund ta përdorësh numrin tënd kryesor celular për t'u identifikuar në Telegram në të gjitha pajisjet.
Mos e përdor numrin e SIM kartelës së iPad-it tënd këtu - do të na duhet ta dërgojmë një SMS.

A është i saktë ky numër?
{number}
234/178
Deleted Account, Jan 23, 2020 at 23:14