ThemeAlsoDisabledForHint

Theme will be also disabled for **%s**.
39
Applied
Theme will be also disabled for **%s**.
39/39
Ilya Samorodov ️, Sep 17, 2021 at 12:19