lng_phone_to_qr

Quick log in using QR code
26
Applied
Saio hasiera azkarra QR bidez
29/26
11
Jon Telezapai ǰ̲̝̬͈͓̺̌o̭͕̖̗n ̰ͨ̃t̲̮̍̆ͣͪͣͫͬẽ͙̘͉͖̝̰̄͊ͫl̬̥̦͈̻͇̝ͧ͋̎͆̄́e ̠͎͚̐̌̀ͪ̐zͬ̆ͬ ̹͖̫̜̼̐a͗͋͂̐ ͮ ̥̗p̟̜̤̱̺̌̀ͧ͊à ̩̮͈i͙͂ͭͨͮͦ̃̑ Arzelus Rodriguez, Dec 21, 2021 at 22:35
1 comment
Jon Telezapai ǰ̲̝̬͈͓̺̌o̭͕̖̗n ̰ͨ̃t̲̮̍̆ͣͪͣͫͬẽ͙̘͉͖̝̰̄͊ͫl̬̥̦͈̻͇̝ͧ͋̎͆̄́e ̠͎͚̐̌̀ͪ̐zͬ̆ͬ ̹͖̫̜̼̐a͗͋͂̐ ͮ ̥̗p̟̜̤̱̺̌̀ͧ͊à ̩̮͈i͙͂ͭͨͮͦ̃̑ Arzelus RodriguezDec 22, 2021 at 19:46Reply
Also, "Login azkarra QR kode bidez" could be used, which translates literally to "Quick Login via QR code".
Applied
Saio hasiera azkarrabizkor hasi QR bidekodea erabiliz
34/26
Enrique Ayesta Perojo, Jan 19, 2020 at 17:13
Applied
Saio hasieraLogin azkarra QR kode bidez
27/26
1
Jon Telezapai ǰ̲̝̬͈͓̺̌o̭͕̖̗n ̰ͨ̃t̲̮̍̆ͣͪͣͫͬẽ͙̘͉͖̝̰̄͊ͫl̬̥̦͈̻͇̝ͧ͋̎͆̄́e ̠͎͚̐̌̀ͪ̐zͬ̆ͬ ̹͖̫̜̼̐a͗͋͂̐ ͮ ̥̗p̟̜̤̱̺̌̀ͧ͊à ̩̮͈i͙͂ͭͨͮͦ̃̑ Arzelus Rodriguez, Dec 21, 2021 at 22:34
1 comment
Jon Telezapai ǰ̲̝̬͈͓̺̌o̭͕̖̗n ̰ͨ̃t̲̮̍̆ͣͪͣͫͬẽ͙̘͉͖̝̰̄͊ͫl̬̥̦͈̻͇̝ͧ͋̎͆̄́e ̠͎͚̐̌̀ͪ̐zͬ̆ͬ ̹͖̫̜̼̐a͗͋͂̐ ͮ ̥̗p̟̜̤̱̺̌̀ͧ͊à ̩̮͈i͙͂ͭͨͮͦ̃̑ Arzelus RodriguezDec 22, 2021 at 19:47Reply
The translation provided "Saio bizkor hasi QR kodea erabiliz" is not correct as the correct form of that translation should be "Saioa bizkor hasi QR kodea erabiliz". The error here is that "Saio" which means "Session" is bad written as it should have a tailing "a". The literal translation of "Saio bizkor hasi QR kodea erabiliz" would roughly be "Session quick start using QR code" which is not the same meaning as "Quick session start using QR code". My proposal is to use "Saio hasiera azkarra QR bidez" which translates to "Quick session start via QR", I think that this translation is shorter and as clear as the original one, being better than the original in size.