CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Någon med tillgång till ditt nummer %@ har begärt att ta bort ditt telegramkonto och stänga av din tvåstegsverifiering.

Om det inte var du, mata in koden som vi nyss skickat med sms. Du kan också avbryta det här genom att **byta till ett telefonnummer** som du kontrollerar.
275/304
Erik Lennartsson, Apr 12, 2021 at 11:02