PhoneNumberHelp

You can change your Telegram number here. Your account and all your cloud data — messages, media, contacts, etc. will be moved to the new number.

**Important:** all your Telegram contacts will get your **new number** added to their address book, provided they had your old number and you haven't blocked them in Telegram
.
145
Applied
ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ- ಸಂದೇಶ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

**ಗಮನಿಸಿ:** ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದ, ಮತ್ತು ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ **ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು** ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
323/145
1
Keron Madtha, Oct 23, 2018 at 09:41