PhoneNumberHelp.Help

You can change your Telegram number here. Your account and all your cloud data — messages, media, contacts, etc. will be moved to the new number.

**Important:** all your Telegram contacts will get your **new number** added to their address book, provided they had your old number and you haven't blocked them in Telegram
.
145
Applied
ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ - ಮೆಸೇಜ್‍, ಮೀಡಿಯಾ, ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನಂಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

**ಗಮನಿಸಿ:** ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಗು ಅವರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ **ಹೊಸ ನಂಬರ್** ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
346/145
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 6, 2019 at 16:08
Applied
ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ - ಮೆಸೇಜುಗಳು, ಮೀಡಿಯಾ, ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನಂಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

**ಗಮನಿಸಿ:** ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ **ಹೊಸ ನಂಬರ್** ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
266/145
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 23, 2018 at 11:32
Applied
ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ - ಮೆಸೇಜ್‍, ಮೀಡಿಯಾ, ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನಂಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

**ಗಮನಿಸಿ:** ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ **ಹೊಸ ನಂಬರ್** ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
264/145
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 30, 2018 at 14:07