Conversation.SendMessageErrorFlood

Sorry, you can only send messages to mutual contacts at the moment.
67
Applied
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
66/67
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 26, 2018 at 09:55
Applied
ಇಬ್ಬರಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ಗೊೆ ಮಾತ್ತಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳವ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೆಹಿಸಲು ೇಜ್ ಕಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
59/67
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 6, 2018 at 15:41
Applied
ಇಬ್ಬರಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ಗೊೆ ಮಾತ್ತಿ ನೀ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಲು ಸತ್ರ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
57/67
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 26, 2018 at 09:53