NotificationSettings.ShowNotificationsAllAccountsInfoOff

Turn this on if you want to receive notifications from all your accounts.
73
Applied
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳಿಂದಲೂ ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.
52/73
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Nov 3, 2019 at 10:56