EncryptionKeyLink

https://telegram.org/faq#secret-chats
37
Applied
https://telegram.org/faq/ms#secret-chat
39/37
Nice Giraffe, Jul 6, 2020 at 03:52
Applied
https://telegram.org/faq/ms#secret-chat#secret-chats
38/37
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24