Login.ResetAccountProtected.LimitExceeded

Your recent attempts to reset this account have been cancelled by its active user. Please try again in 7 days.
109
Applied
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದರ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ7 ದಿನದ ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
117/109
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 24, 2018 at 15:36
Applied
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಅದರ ಬಳಕೆದಾರರಇದರ ಬಳಕೆಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ್ದಾರರು ಕ್ಯಾೆ. ಮತ್ತೆ7 ದಿನದ ಂತರ ಪಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ7 ದಿನದ ರಯತ್ಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
118/109
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Aug 24, 2018 at 15:02