TosDecline

Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467
Applied
Për fat të keq, kjo do të thotë se ju nuk mund të regjistroheni për Telegram.

Ndryshe nga aplikacionet e tjera, Telegram nuk përdor të dhënat e përdoruesve për targetimin e reklamave apo qëllime të tjera komerciale. Telegram ruan vetëm informacionin që i duhet për të funksionuar si një shërbim cloud i pasur me veçori. Ju mund të rregulloni mënyrën e përdorimit të të dhënave tuaja (p.sh., fshini kontaktet e sinkronizuara) në parametrat e Privatësisë dhe Sigurisë.

Nëse nuk jeni rehat me nevojat modeste të Telegram, nuk do të jetë e mundur që ne t'ju ofrojmë këtë shërbim.
577/467
Dᴇsᴛʀᴇɴᴋᴏ, Nov 4, 2023 at 21:55