TosUpdateDecline

We're very sorry, butUnfortunately, there are no other options. Unlike other apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used in Privacy and Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with
this means we must part ways here. Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide this service. You can deactivate your account now — or look around some more and deactivate it later if you feel you're not happy with the way we use your data
.
422
Applied
Na vjen keq, kjo nënkupton që nuk mund të vazhdojmë më. Sikundër të tjerët, ne nuk përdorim të dhënat tuaj për qellime reklamimi ose marketingu. Telegram vetëm ruan ato informacione që shërbejnë në përmirësimin dhe funksionimin e shërbimit cloud. Ju mund të cilësoni sesi ne të përdorim të dhënat tuaja (p.sh., fshini kontaktet e sinkronizuara) tek cilësimet e Privatësisë dhe Sigurisë.

Nëse nuk pajtoheni me kërkesat modeste të Telegram-it, ne nuk mund tju ofrojmë dot shërbimin tone. Ju mund të ç'aktivizoni llogarinë tuaj tani , ose të vazhdoni më tej dhe ta ç'aktivizoni atë më vonë, në rast se nuk jeni të kenaqur me menyrën sesi ne përdorim të dhënat tuaja.
665/422
1
Ergys, Dec 11, 2018 at 17:52
Applied
Na vjen shumë keq, por kjo do të thotë që këtu ndahen rrugët tona. Ndryshe nga të tjerët, ne nuk i përdorim të dhënat tuaja për të ju shërbyer me reklama ose qëllime tjera komerciale. Telegram vetëm ruan të dhënat e nevojshme për funksionalizimin si një shërbim i pasur me veçoritë e tij në cloud. Ju mund të përshtatni mënyrën se si ne i përdorim të dhënat tuaja (p.sh t'i pastroni kontaktet tuaja të sinkronizuara) tek parametrat Privacia & Siguria.

Nëse në përgjithësi nuk pajtoheni me nevojat modeste të Telegram-it, nuk do të jetë e mundshme nga ana jonë të ju shërbejmë tutje. Mund të deaktivizoni llogarinë tuaj tani -- ose provoni fillimisht dhe deaktivizoni më vonë nëse ndjeheni se nuk jeni të kënaqur me mënyren se si ne i përdorim të dhënat tuaja.
760/422
Besart Zeka, Dec 11, 2018 at 09:42