CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Algú amb accés al vostre número %@ ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS. També ho podeu cancel·lar si **canvieu el número de telèfon** a un que controleu.
298/304
Artur, Jun 24, 2020 at 13:07
Applied
Algú amb accés al vostre número %@ ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i reinicialitzar la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
238/304
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03
Applied
Algú amb accés al vostre número %@ ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
233/304
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 15:29