ChannelBoost.Error.PremiumNeededText

Only **Telegram Premium** subscribers can boost channels. Do you want to subscribe to **Telegram Premium**?
107
Applied
Només els subscriptors del **Telegram Premium** poden impulsar canals. Us voleu subscriure al **Telegram Premium**?
115/107
Rubén, Sep 20, 2023 at 17:43