QuickSwitcher.Description

**tabTAB** or **↑ ↓** to navigate, **⮐** to select, **escESC** to dismiss
67
Applied
**tab** o **↑ ↓** per a navegar, **⮐** per a seleccionar, **esc** per a cancel·lar
82/67
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:32