Recent Translations

Error.RequestPeer.NoRights.Group
متأسفانه نمی‌توانید ربات‌ها را به این گروه اضافه کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:16
SharedFolder.Toast.NeedName
پوشه‌های به اشتراک گذاشته شده باید نامی داشته باشند.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:15
SharedFolder.Link.ChatsRemove
%s برای خارج شدن
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:15
SharedFolder.Link.DescriptionRemove
آیا می‌خواهید از گفتگوهایی که در هنگام افزودن پوشه **%s** به آن‌ها پیوستید، خارج شوید؟
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:15
SharedFolder.Link.DescriptionAdd
آیا می‌خواهید به **%s** پیوسته و آن‌ها را به پوشه **%s** خود اضافه کنید؟
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:14
RemoveSharedFolder
آیا از حذف این پوشه اطمینان دارید؟ با این کار، تمامی لینک‌های دعوتی که برای به اشتراک گذاری این پوشه استفاده شده‌اند نیز غیرفعال خواهند شد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:13
StorySavedTitle
%d استوری در پروفایل شما ذخیره شد%d استوری در پروفایل شما ذخیره شدند
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:12
MyStories.Subtitle
فقط شما می‌توانید استوری‌های بایگانی شده را مشاهده کنید، مگر اینکه بخواهید آن‌ها را در پروفایل خود ذخیره کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 27 at 21:12
Story.SoundTooltip
Previous
Classy Crow, Sep 25 at 21:29
Popup.OpenInGoogleMaps
باز کردن در Google Maps؟
Previous
Classy Crow, Sep 25 at 00:21
Popup.OpenInGoogleMaps
Previous
Classy Crow, Sep 25 at 00:21
Story.Tooltip.MessageSent
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
NotificationsStoryMutedHint
StorySharedTo
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedToSavedMessages
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
WebAppDisclaimerUrl
Previous
Nice Giraffe, Sep 21 at 16:29
StoryPinnedToProfile
استوری در پروفایل شما ذخیره شد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:11
Story.AddToProfile
ذخیره در پروفایل
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:11
ChatList.SharedFolder.Subtitle
برای مشاهده آن‌ها، اینجا را بزنید
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:10
Chat.Message.ViewApp
باز کردن برنامه
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:09
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
میان‌برهای **%s** به منوی ضمیمه و تنظیمات اضافه شد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:09
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
میان‌بر **%s** به منوی ضمیمه و تنظیمات اضافه شد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:09
Chat.Service.BotPermissionAllowed
شما به این ربات اجازه دادید تا هرگاه در %@ وارد حساب کاربری خود شدید، به شما پیام ارسال کند.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:05
WebApp.WriteAccess.Description
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:02
WebApp.WriteAccess.Title
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:02
Alert.BotAppDoesntExist
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:02
MyStories.Subtitle
فقط شما می‌توانید استوری‌های بایگانی شده را مشاهده کنید، مگر این که بخواهید آن‌ها را در پروفایل خود ذخیره کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:00
ProfileStoriesArchiveHint
فقط شما می‌توانید استوری‌های بایگانی شده را مشاهده کنید، مگر این که بخواهید آن‌ها را در پروفایل خود پست کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 12:00
DynamicPackOrderInfo
بسته‌های استیکر اخیراً استفاده شده به صورت خودکار بالای سایر بسته‌ها قرار داده می‌شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:58
LimitReachedSharedFolderInvitesPremium
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:57
OpenInNewTab
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:54
UsernameLinkBotUsername
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:54
DeselectAll
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
SelectAll
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
LiteMode.Key.effects_premiumstickers.Title
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
LiteMode.Key.effects_reactions.Title
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
LiteMode.Key.effects.Title
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
InviteLinks.Edit
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
ConnectionStatus.ReconnectInPlain
اتصال مجدد در %d ثانبه
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
ConnectionStatus.ReconnectInPlain
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
ChatList.Menu.SwitchTo.A
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:53
ChatsNew
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:52
SharedFolder.Link.ChatsRemove
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:51
SharedFolder.Link.Chats
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:51
SharedFolder.Includes
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:44
WebApp.AttachRemove.SuccessAll
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:44
WebApp.AttachRemove.SuccessSide
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:44
Message.Unsupported.Mobile
__متأسفانه این ویدیو نمی‌تواند در تلگرام وب پخش شود. [telegram.org/dl](https://telegram.org/dl/) را امتحان کنید__
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:42
RemoveSharedFolder
آیا از حذف این پوشه اطمینان دارید؟ با این کار، تمامی لینک‌های دعوتی که برای به اشتراک گذاری این پوشه ایجاد شده‌اند نیز غیرفعال خواهند شد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:51
Chat.Service.PeerRequest.Confirm.Permission
آیا از ارسال %1$@ به %2$@ اطمینان دارید؟ این کار، %3$@ را نیز با اختیارات مقابل به %4$@ اضافه می‌کند: %5$@
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:48
SecondsShortAgo
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:44
MinutesShortAgo
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:44
HoursShortAgo
<no value>
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:44
DaysShortAgo
<no value>
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:44
FilterRemoveChats
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:40
StoryPinnedToProfile
استوری در پروفایل شما پست شد.
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:36
StoryPinnedToProfile
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:36
OpenStory
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:36
StoryJustNow
<no value>
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:36
PublicStories
استوری‌های عوممی
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:36
PublicStories
Previous
Classy Crow, Sep 18 at 06:35
SharedFolder.Link.ChatsAlready
Previous
Classy Crow, Sep 17 at 19:31
SharedFolder.Link.ChatsAdd
%s گفتگو برای پیوستن
Previous
Classy Crow, Sep 17 at 19:30
SharedFolder.Link.ChatsAdd
Previous
Classy Crow, Sep 17 at 19:30
Chat.Message.Sponsored.Link
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24