Tour.Text3

**Telegram** has no limits on
the size of your media and chats and media.
63
Applied
ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್‍ಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ **ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
81/63
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Nov 13, 2018 at 10:19
Applied
ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆ ಮತ್ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ ಗಳಿಗೆ
**ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾ
್ರದೀಡಿಯಾ ಫೈಿತಿ ಇಲ್್‍ಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ **ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
65/63
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Aug 24, 2018 at 17:59
Applied
**ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆಮಾದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ೀಡಿಯಾ ಫೈಿತಿಗಳಿಲ್‍ಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇೆ **ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
70/63
Vikram Shetty, Aug 31, 2018 at 04:30
Applied
**ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿಗಳಲ್ೆ **ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
81/63
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 23, 2018 at 08:34