Page5Message

**Telegram** has no limits on
the
the size of
your media and chats.
63
Applied
ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್‍ಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ **ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
81/63
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Nov 13, 2018 at 10:20
Applied
**ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆಮಾದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ೀಡಿಯಾ ಫೈಿತಿಗಳಿಲ್‍ಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇೆ **ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
70/63
Vikram Shetty, Aug 27, 2018 at 05:04
Applied
**ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹರಟೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿಗಳಲ್ೆ **ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
81/63
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 23, 2018 at 08:34