CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Iemand met toegang tot nummer %@ heeft geprobeerd om je Telegram account te verwijderen en je twee-staps-verificatie wachtwoord te resetten.

Als jij dit niet was, geef dan de code in die we zojuist per SMS hebben gestuurd. Je kunt dit ook annuleren door je **telefoonnummer te wijzigen** naar een nummer waar je toegang tot hebt.
330/304
M21, Dec 21, 2020 at 10:43