CancelAccountResetInfo2

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by *changing your phone number*.
Note that text between just one asterisk (*) means it will be a link.
253
Applied
Algú amb accés al **%1$s** ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us hem enviat per SMS. També ho podeu cancel·lar si *canvieu el número de telèfon*.
264/253
Artur, Aug 7, 2020 at 15:50