Undo.ChatClearedForBothSides

Chat cleared for both sides
27
Applied
S'ha esborrat per als dos
25/27
Artur, Apr 16, 2019 at 06:15
Applied
S'ha esborrat per a ambdós
26/27
Artur, Apr 14, 2019 at 11:14
Applied
S'ha esborrat per ambdues parts
31/27
Artur, Apr 14, 2019 at 11:02
Applied
Xat eliminat per ambdues parts
30/27
ᴿ̵ͧͯͨͦ̄̏ͣ̈́͂̚͞͝ᴬ̴̡̛ᴮͤ̓ͩ̃͢҉̶̩̠̥̬ᴵ̰͚̯̤͓̫̙̱͔͓̲̟͉̘̅ͦͩ͊̃͛͋͛ͭ̄ͩ̈̌̚ᴬ҉̹͎🍄, Apr 6, 2019 at 03:03