session_TerminatesIn_hours

auto-terminates within %1$s hourauto-terminates within %1$s hours
33