session_TerminatesIn_weekday

auto-terminates on %1$s at %2$s
31