GroupTooLarge

Group Too Large
15
Applied
گروه بسیار بزرگ است
19/15
11
EBO, Aug 11, 2023 at 17:06
1 comment
< Milad S />Sep 8, 2023 at 21:46Reply
قید Too به معنی «خیلی، زیاد، بسیار» است، اما معنی دیگری هم دارد که با جنبه ای منفی بکار می‌رود و به معانی «بیش از حد، زیادی»؛ در اینجا هم جنبه منفی مدنظر بوده است.
Applied
گروه بسیارزیادی بزرگ است
15/15
1
< Milad S />, Sep 8, 2023 at 21:48
Applied
گروه بسیاریش از حد بزرگ است
19/15
1
< Milad S />, Sep 8, 2023 at 21:48