NotificationsStoryUnmute2

Notify About
Stories
20
Applied
درباره استوری‌ها
اطلاع‌رسانی شود
32/20
11
Sunny Ladybird, Jul 20, 2023 at 15:59
1 comment
< Milad S />Sep 12, 2023 at 12:25Reply
با توجه به اینکه معادل واژه notification را «اعلان» قرار داده‌ایم، بهتر است جهت یکدستی با این واژه، فعل آن یعنی notify هم با واژه‌ای هم‌خانواده معادل‌سازی شود، یعنی: «اعلان فرستادن».
«اعلان فرستادن» در اینجا چیزی شبیه «نامه فرستادن» یا «ابلاغیه فرستادن» می‌شود، حالت عینی‌تری نسبت به «اطلاع دادن» دارد.
Applied
اطلاع رسانی درباره
داستان
استوری‌ها
اطلاع‌رسانی شود
28/20
EBO, Jul 20, 2023 at 10:44
Applied
اطلاع‌رسانی درباره
استوری‌ها
اطلاع‌رسانی شود
28/20
1
Sunny Ladybird, Jul 20, 2023 at 15:58
Applied
درباره استوریاعلان فرستادن
برای داستان
‌ها
اطلاع‌رسانی شود
28/20
1
< Milad S />, Sep 12, 2023 at 12:19