StorySavedSubtitle

SavPosted stories can be viewed by others on your profile until you remove them.
77
Applied
استوری‌های پست شده تا زمانی که آن‌ها را حذف نکنید، می‌توانند توسط افراد دیگر در پروفایل شما مشاهده شوند.
104/77
11
Sunny Ladybird, Aug 4, 2023 at 10:18
1 comment
< Milad S />Sep 12, 2023 at 01:42Reply
زمانی که جمله انگلیسی به شکل مجهول نوشته شده ولی کننده آن پس از by آمده، اگر در ترجمه به جای جمله مجهول، به صورت معلوم ترجمه کنیم، روان تر و زیباتر خواهد شد. / دو ترجمه نوشته ام، یکی معلوم و دیگری مجهول.
Applied
استوریداستان‌های پست ذخیره‌شده تا زمانی که آن‌ها را حذف نکنید، می‌توانند توسط افراد دیگردیگران در پروفایلنمایه شما مشاهده شوند.
100/77
1
EBO, Jul 20, 2023 at 10:25
Applied
استوریتا زمانی که داستان‌های پست شده تا زمانی که آن‌هامنتشرشده را حذف نکنید،برندارید، افراد دیگر می‌توانند توسط افراد دیگرآنها را در پروفایلنمایه شما مشاهده شوکنند.
99/77
1
< Milad S />, Sep 12, 2023 at 01:13
Applied
استوری‌های پستذخیره شده تا زمانی که آن‌ها را حذف نکنید، می‌توانند توسط افراد دیگر در پروفایل شما مشاهده شوند.
106/77
1
Sunny Ladybird, Jul 20, 2023 at 14:36
Applied
استوریداستان‌های پست شدهمنتشرشده، تا زمانی که آنها را حذف نکنبرندارید، می‌توانند توسط افراد دیگر در پروفایلنمایه شما مشاهده شوند.
102/77
< Milad S />, Sep 12, 2023 at 01:10
Applied
استوری های ذخیره‌ شده تا زمانی که آنهای پست شده تا زمانی که آن‌ها را حذف نکنید، می‌توانند توسط افراد دیگردیگران در پروفایلنمایه شما مشاهده شوند.
101/77
1
Reza, Jul 20, 2023 at 10:26