lng_filters_about

Create folders for different groups of chats and quickly switch between them.
77
Applied
پوشه‌هایی را برای گروه‌های مختلف گفتگوها ایجاد کرده و به سرعت به هر یک از آن‌ها بروید.
86/77
1
Ghazaleh, Mar 28, 2020 at 22:14
Applied
برای گروه‌های مجزا درمراودات دسته‌هایی بسازید و فوراً بین آن ها حرکت کنید.
74/77
1
Deleted Account, Apr 6, 2020 at 00:06