lng_phone_desc

Please confirm your country code
and
and
enter your mobile phone number.
61
Applied
لطفاً کد کشور خود را تأیید نموده
و شماره تلفن خود را وارد کنید.
63/61
Sunny Ladybird, Jul 31, 2022 at 14:29
Applied
لطفاً ابتدا کد کشور و سپس شماره تلفن همراه خود را تأیید نموده
و شماره تلفن خود را
وارد کننمایید.
61/61
Mehrzad Moosavipoor, Oct 10, 2017 at 21:01
1 comment
Mojtaba MonemiOct 27, 2017 at 08:19Reply
بهتر بود "تنوین" رو می‌گذاشتی!
Applied
لطفاًپس از اطمینان از کد کشور خودتان شماره تلفن‌تان را تأیید نموده
و شماره تلفن خود را
وارد کننمایید.
58/61
علوی, Oct 10, 2017 at 21:03
1 comment
AlirezaOct 12, 2017 at 09:13Reply
ترجمه لطفاً در ابتدای جمله جامانده
Applied
لطفاً پس از اطمینان از کد کشور خودتان، شماره تلفن‌تان را تأیید نموده
و شماره تلفن خود را
وارد کننمایید.
65/61
21
Илья Ilya, Oct 15, 2017 at 13:30
Applied
لطفاً کد کشور خودخواهشمند است شماره کشورتان را تأیید نموده
پذیرش کنید و شماره تلفن خودگوشی‌تان را وارد کنبکارید.
68/61
1
Deleted Account, Mar 3, 2020 at 20:23
Applied
لطفاً کد کشور خود را تأیید نموکرده
و شماره تلفن خود را وارد کنید.
62/61
1
Sunny Ladybird, Mar 31, 2021 at 22:37
Applied
لطفاً کدپیش شماره کشور خود و شماره تلفن همراه خود را تأیید نموده
و شماره تلفن خود را وارد کن
ثبت نمایید.
62/61
11
., Oct 11, 2017 at 23:48
Applied
لطفاً کد کشور خود را تأیید نموده
تون و شماره تلفن خود راتون رو وارد کنید.
48/61
11
Deleted Account, Oct 13, 2017 at 05:46
Applied
لطفاً کد کشور خودو شماره تلفن همراهتان را تأیید نموده
و شماره تلفن خود را
به دقت در محل مشخص شده وارد کنید.نمایید
72/61
Mehdi Babapour, Oct 20, 2017 at 09:07
Applied
لطفاً کد کشور خود را تأیید نموده
کرده و شمارهۀ تلفن‌تان خود را وارد کننمایید.
64/61
11
Mojtaba Monemi, Oct 27, 2017 at 08:50