lng_signin_no_email_forgot

Since you didn't provide a recovery e-mail when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
از آنجا که شما هنگام تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان است.
157/158
Sunny Ladybird, Jul 20, 2021 at 14:49
Applied
از آنجا کبا توجه به اینکه ایمیلی جهت بازیابی رمز عبور خود وارد نکرده‌اید، پیشنهاد ما به شما هنگام تنظیم گذرواژهبه یادآوردن رمزعبور خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی کردن حساب کاربریتان استخودتان می‌باشد.
144/158
21
Zana FN, Oct 10, 2017 at 22:22
Applied
از آنجا که هنگام ساماندهی رهگشای‌تان رایانامه برای بازیابی فراهم نکردید، گزینه‌های مانده شما هنگام تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، گزینه‌های باقیمانده برای شما به یاد آوردن رهگشا یا بازنشانی کاربرییادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان استتان هستند.
141/158
1
Deleted Account, Mar 4, 2020 at 09:09
Applied
از آنجا که هنگام ساماندهی رهگشای‌تان رایانامه‌ای برای بازیابی فراهم نکردید، گزینه‌های مانده شما هنگام تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، گزینه‌های باقیمانده برای شما به یاد آوردن رهگشا یا بازنشانی کاربرییادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان استتان هستند.
144/158
1
Deleted Account, Mar 8, 2020 at 09:50
Applied
از آنجابا توجه به اینکه آدرس ایمیلی جهت بازیابی گذرواژه ی دوم خود وارد نکرده اید، لازم است یادآور شویم که شما هنگام تنظیمدر این حالت و در صورت به خاطر نیاوردن گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان استی دوم در آینده، تنها راه وارد شدن مجدد، پاک شدن اطلاعات تلگرام فعلی خواهد بود. (تمام پیام ها و افراد).
247/158
111
Deleted Account, Oct 11, 2017 at 09:23
1 comment
Deleted AccountOct 11, 2017 at 09:23Reply
متن همراه با توضیحات بیشتر و قابل درک تر برای افراد سالمند می تواند مفید واقع شود.
Applied
از آنجا که شما هنگام تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، ه‌اید،
گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان است.
156/158
Classy Crow, Jun 23, 2019 at 16:24
Applied
با توجه به اینکه هنگام تعیین رمز ایمیلی جهت بازیابی آن وارد نکرده‌اید، گزینه های باقیمانده شما عبارت است از آنجا که شما هنگامبه یاد آوردن رمز یا تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانیمجدد حساب کاربریتان است تان.
155/158
1
Hamide, Oct 14, 2017 at 16:13
Applied
از آنجا که شما هنگام تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، قرار ندادید،
گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان استمی‌باشد.
156/158
1
Sunny Ladybird, Dec 8, 2017 at 23:19
Applied
از آنجا که شما هنگام تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، ه‌اید،
گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان استمی‌باشد.
160/158
1
Sunny Ladybird, Jul 22, 2018 at 03:30
Applied
از آنجایی که در هنگام تنظیم گذواژه خود ایمیلی جهت بازیابی گذواره وارد کرده‌اید،
تنها راه جهت ورود، به یادآوردی گذرواژه و یا بازنشانی حساب کاربری
شما هنگام تنظیم گذرواژه خود ایمیلی برای بازیابی ارائه نکردید، گزینه‌های باقیمانده برای شما به‌یادآوردن گذرواژه خود یا بازنشانی حساب کاربریتان استمی‌باشد.
157/158
13
Mehrzad Moosavipoor, Oct 10, 2017 at 21:19