lng_context_view_profile

View profile
12
Applied
مشاهده پروفایل
14/12
2
Mehrvarz, Oct 10, 2017 at 21:56
Applied
نمایش پروفایل
13/12
21
The Man, Oct 14, 2017 at 20:20
1 comment
The ManOct 14, 2017 at 20:23Reply
واژه انگلیسی پروفایل، جزء واژه هایی است که در آی.تی مفهوم و تصویر مستقلی از اصل معنای این واژه در زبان انگلیسی دارد. به نوعی اصطلاح مصطلح در زبان آی.تی و کامپیوتر محسوب میشه. الزاما نیازی نیست بگیم نمایه!
Applied
دیدن پروفایل
12/12
1
Milad, Oct 10, 2017 at 21:16
Applied
مشاهده نمایه
12/12
1
إنّی‌عبداللّٰه, Nov 21, 2017 at 20:57