Your_card_was_declined

Your card was declined.
Error when the card was declined by the credit card networks
23
Applied
Rexeitouse a tarxeta.
21/23
M95, Oct 13, 2018 at 14:37