AreYouSureDeleteContact

Are you sure you want to delete this contact?
45
Applied
Bu kişiyi silmek istediğinizden emin misiniz?
45/45
Ali Demirtaş, Dec 7, 2018 at 22:46