ConvertGroupInfo

**Members limit reached.**

To go overFor more space and additional features, upgrade to a supergroup:

• Supergroups can hold up to %1$s
• New members can see
the limit and get additional features, upgradefull message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description
to the group
• Owner can set
a supergroup:

• Supergroups can get up to %1$s
• New members can see
public link for the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description to the
group
• Creator can set a public link for the group
Deprecated?
311
Applied
**S'ha arribat al límit de membres.**

Per a més espai i característiques, actualitzeu a un supergrup:

• Els supergrups poden tenir fins a %1$s.
• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen per tothom.
• Els administradors poden afegir una descripció al grup.
• El propietari pot establir un enllaç públic per al grup.
365/311
Artur, Dec 15, 2020 at 21:00
Applied
**S'ha arribat al límit de membres.**

Per superar el límit i obtenir més característiques, actualitzeu a més espai i característiques, actualitzeuun supergrup:

• Els supergrups poden tindre fins
a %1$s membres.
• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen per tothom.
• El creador pot establir
un supergrup:

• Els supergrups poden tenir fins a %1$s.
• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen
enllaç públic per tothom.
• Els administradors poden afegir una descripció
al grup.
• El propietari pot establir un enllaç públic per al grup
.
330/311
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:48
Applied
**S'ha arribat al límit de membres.**

Per a superar el límit i obtenir més espai i característiques, actualitzeu a un supergrup:

• Els supergrups poden tenir fins a %1$s membres.
• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen per tothom.
• Els administradors poden afegir una descripció creador pot establir un enllaç públic per al grup.
• El propietari pot establir un enllaç públic per al grup
.
331/311
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
**S'ha arribat al límit de membres.**

Per a superar el límit i obtenir més espai i característiques, actualitzeu a un supergrup:

• Els supergrups poden tenir fins a %1$s membres.
• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen per tothom.
• Els administradors poden afegir una descripció al grup.
• El propietaricreador pot establir un enllaç públic per al grup.
389/311
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Dec 22, 2018 at 19:09