DebugAppLogsInfo

SettingsCritical
Application logs contain general information, which is useful for resolving certain types of issues.

Increasing log verbosity level may **slow down** the application **performance**.
183
Applied
Els registres de l'aplicació contenen informació general, que és útil per a resoldre alguns tipus d'errors.

Incrementar el nivell de detall dels registres podria **alentir** el **rendiment** de l'aplicació.
207/183
Artur, Aug 17, 2020 at 17:24