ForwardedFile

Forwarded file%1$d forwarded files
20
Applied
فایل هدایت شده%1$d فایل هدایت شده
19/20
Fair Dog, Dec 21, 2017 at 21:30
Applied
فایل هدایت شپرونده بازفرستاده%1$d فایل هدایت شپرونده بازفرستاده
22/20
1
Deleted Account, Oct 19, 2017 at 02:16
Applied
فایل هدایتمنتقل شده%1$d فایل هدایتمنتقل شده
19/20
Fair Dog, Oct 23, 2017 at 20:13
Applied
فایل هدایتپرونده منتقل شده%1$d فایل هدایتپرونده منتقل شده
21/20
Behnam Saedi, Oct 29, 2017 at 15:57
Applied
فایل هدایتفرستاده شده%1$d فایل هدایتای فرستاده شده
25/20
1
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
فایل هدایتفرستاده شده%1$d فایل‌های هدایتفرستاده شده
25/20
1
Pedram D, Oct 12, 2017 at 13:05