Recent Translations

OneResult
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 2 at 20:05
CountOfResults
Previous
Ghazaleh, Dec 2 at 20:05
AutoNightModeOff
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:14
SearchRecentFiles
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:13
RecentFiles
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:13
NoFilesFound
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:13
NoFilesInfo
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:12
AppFolderInfo
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:11
InternalFolderInfo
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:11
ExternalFolderInfo
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:11
TapToViewAsList
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:10
ScheduleWhenOnline
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:10
MessageScheduledUntilOnline
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:10
OfResults
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:10
NotificationHiddenName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
NotificationHiddenChatName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
NotificationHiddenChatUserName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
NotificationHiddenMessage
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
ShareContactTitle
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
AddContactPhonebookTitle
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
ColorPickerMainColor
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
ColorPickerBackground
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
ColorPickerMyMessages
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:09
ColorPickerResetAll
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:08
ColorPickerReset
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:08
Devices
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:08
FontType
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:08
PasteFromClipboard
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:07
AuthAnotherClient
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:07
AuthAnotherClientScan
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:07
AuthAnotherClientTokenError
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:07
AuthAnotherClientNotFound
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:07
AuthAnotherClientOk
اعتباردهی با موفقیت انجام شد
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:06
AuthAnotherClientOk
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:04
AuthAnotherClientDownloadClientUrl
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:02
Directions
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:00
NoAudioFoundInfo
نتیجه‌ای مطابق با **%1$s** در کتابخانه موسیقی شما یافت نشد.
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:00
NoPlacesFoundInfo
نتیجه‌ای مطابق با **%1$s** در نزدیکی شما یافت نشد.
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:00
NoPlacesFound
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 21:00
ShowAsGrid
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 20:58
SendLiveLocationMenu
NearbyVenue
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 20:57
TapToSendLocation
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 20:56
ShowAsList
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 20:56
NoRecentSearches
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 20:51
AccDescrVideoCompressLow
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 20:51
AccDescrVideoCompressHigh
Previous
Ghazaleh, Dec 1 at 20:50
DiscardVoiceMessageDescription
آیا از متوقف کردن ضبط و حذف پیام صوتی خود اطمینان دارید؟
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 01:31
ChatBackground
تغییر پس‌زمینه گفتگو
Previous
Ghazaleh, Nov 30 at 00:06
SoftUserLimitAlert
پس از ایجاد گروه و ارتقاء آن به یک ابرگروه، شما می‌توانید اعضای بیشتری را اضافه کنید.
Previous
Ghazaleh, Nov 16 at 13:13
YourEmailSkipWarningText
توجه داشته باشید،

در صورت فراموش کردن گذرواژه، شما دسترسی به حساب کاربری تلگرام خود را از دست خواهید داد و هیچ راهی برای بازگرداندن حساب کاربری شما وجود نخواهد داشت.
Previous
Ghazaleh, Nov 7 at 17:43
SearchImagesInfo
جستجوی اینترنت
Previous
Ghazaleh, Nov 7 at 17:33
ChatDeletedUndo
گفتگو حذف شد.
Previous
Ghazaleh, Nov 3 at 10:39
ChannelTooMuchTitle
در کانال‌های بسیار زیادی عضو هستید
Previous
Ghazaleh, Nov 3 at 05:50
ChannelTooMuchTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:50
MarkAllAsRead
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:43
HideAboveTheList
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:43
PinInTheList
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:43
ChannelPublicEmptyUsernameTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:43
NoAudioFiles
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:42
NoAudioFilesInfo
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:42
NoAudioFound
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:42
MapPreviewProviderTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:41
ContactNotRegisteredTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:41
DeleteThemeTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:41
ResetNotificationsAlertTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:41
DeleteLocalizationTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:41
LocalDatabaseClearTextTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:41
TelegramPassportDeleteTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:40
AreYouSureSessionsTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:39
AreYouSureSessionTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:39
Terminate
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:39
TerminateWebSessionText
آیا می‌خواهید اتصال %1$s را قطع کنید؟
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:38
TerminateWebSessionText
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:38
TerminateWebSessionsTitle
قطع اتصال وبسایت‌ها
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:38
TerminateWebSessionTitle
قطع اتصال وبسایت
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:38
TerminateWebSessionTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:37
TerminateWebSessionsTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:37
Disconnect
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:37
StopLiveLocationAlertToTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:37
GpsDisabledAlertTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:35
AreYouSureDeletePhotoTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:33
AreYouSureDeleteVideoTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:33
AreYouSureDeleteGIFTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:32
TurnPasswordOffQuestionTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:32
CancelEmailQuestionTitle
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:32
Abort
<no value>
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:32
Disable
Previous
Ghazaleh, Nov 2 at 17:32