Recent Comments

За разлику од других апликација, Telegram никада не користи ваше приватне податке за циљање огласа. Спонзорисане поруке на Telegram-у засноване су искључиво на теми јавних канала на којима се приказују. То значи да се никакви кориснички подаци не прикупљају нити анализирају за приказивање огласа, а сваки корисник који гледа канал на Telegram-у види исте спонзорисане поруке.

За разлику од других апликација, Telegram не прати да ли сте додирнули спонзорисану поруку и не прави профил на основу ваших активности. Такође, спречавамо спољне линкове у спонзорисаним порукама како бисмо осигурали да трећа лица не могу шпијунирати наше кориснике. Верујемо да свако има право на приватност и технолошке платформе то треба да поштују.

Telegram нуди бесплатну и неограничену услугу стотинама милиона корисника, што укључује значајне трошкове за сервере и саобраћај. Да би остао независан и веран својим вредностима, Telegram је развио плаћени алат за промоцију порука имајући на уму приватност корисника. Одговорним оглашивачима желимо добродошлицу на:
[url]
Спонзорисане поруке су тренутно у режиму тестирања. Када буду у потпуности покренуте и омогуће Telegram-у да покрије своје основне трошкове, почећемо да делимо приход од огласа са власницима јавних канала на којима се приказују спонзорисане поруке.

Огласи на мрежи више не би требало да буду синоним за злоупотребу приватности корисника. Хајде да редефинишемо како технолошка компанија треба да функционише – заједно.
SponsoredInfoTextAndroid X
Ljubiša Begović, May 9 at 22:01
lng_filters_name_unreadTDesktop
Aki, May 4 at 14:21
Conversation.CloudStorage.ChatStatusiOS
Дима, Dec 27, 2021 at 03:13
ConnectingAndroid
мелкий ʷʷᵉ, Dec 22, 2021 at 18:52
MessagePinnedHintAndroid
мелкий ʷʷᵉ, Dec 22, 2021 at 18:48
OnlineAndroid
Эмма, Nov 26, 2021 at 18:06
Conversation.Theme.ResetiOS
Ljubiša Begović, Sep 10, 2021 at 17:31
lng_call_screencastTDesktop
Aki, Jul 30, 2021 at 16:34
MessageAndroid
Ай, Jul 17, 2021 at 11:20
lng_photo_editor_menu_flipTDesktop
Ljubiša Begović, Jul 16, 2021 at 14:39
lng_photo_editor_menu_flipTDesktop
Aki, Jul 16, 2021 at 06:50
Appearance.AppIconFilledXiOS
Aki, Jun 30, 2021 at 12:22
Call.FlipiOS
Војин, Apr 11, 2021 at 07:42
lng_duration_minutes_secondsTDesktop
Aki, Apr 9, 2021 at 08:51
ShareMyNumberAndroid X
Ljubiša Begović, Mar 7, 2021 at 01:16
ShareYourPhoneNumberTitleAndroid X
Ljubiša Begović, Mar 7, 2021 at 01:14
ShareYourLocationAndroid X
Ljubiša Begović, Mar 7, 2021 at 01:10
DebugVerbosityAndroid X
Ljubiša Begović, Mar 7, 2021 at 01:06