Login.TermsOfServiceSignupDecline

We're very sorry, but this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needrequirements, it won't be possible for us to provide you with this service.
471
Applied
Això significa que no us podeu registrar al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres no utilitzem les vostres dades amb pretensions comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir totes les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com utilitzem les vostres dades (p.e., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu conforme amb les requisits modests del Telegram, no podrem oferir-vos el servei.
495/471
M95, Oct 13, 2018 at 15:29